परीक्षापत्रम्

1. झय्, यर्, इच्, अल् प्रत्याहारान् सूत्रनिर्देशपूर्वकं साधयत।

2. सवर्णसँज्ञासूत्रं टिसँज्ञासूत्रञ्च सार्थमुल्लिख्य य, म, श, अ वर्णेषु कयोरपि द्वयोः स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नञ्च लिखत।

3. प्रष्ठौहः, गोऽग्रम्, किम्वुक्तम्, अमी ईशाः, कृष्णर्द्धिः, उ उमेशः – एषु प्रयोगेषु सन्धिकार्याणि लिखत।

4. हर इह, गो अग्रम्, शिवेहि, ओष्णम् – एते प्रयोगाः सूत्रनिर्देशेन साधु साधनीयाः।

5. गवेन्द्र:, हरेऽव, गङ्गौघः, प्रार्च्छति, गवाग्रम् – एते प्रयोगाः साध्यन्ताम्।

6. धात्रंशः, वाप्यश्वः, सुखार्तः, गौर्य्यौ, मनीषा, प्रेजते, गवाक्षः – एषु यथेच्छं चतुर्णां प्रयोगाणां सिद्धिं प्रदर्श्य गङ्गे अमू, अहो ईशा:, विष्णो इति , रामकृष्णावमू आसाते इत्यत्र सन्धिः कथन्न इति लिखत।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: